Catalogue
Search
Log in to view search history

Catalogue

Last saved

0 products
Sīkdatnes (cepumi)
Ceno.lv uses cookies To improve the experience of using the portal and ensure smoother operation. By continuing to use the portal, you confirm that you agree to the use of cookies in accordance with the cookie rules.

Log in

Don't have an account? Register

Rules

Šie PORTĀLA CENO (turpmāk tekstā – PORTĀLS) lietošanas NOTEIKUMI (turpmāk tekstā – NOTEIKUMI) ir saistoši visām personām, kuras lieto PORTĀLU, neatkarīgi no tā vai attiecīgā persona ir PORTĀLĀ reģistrēts lietotājs vai nav.

Papildus šiem NOTEIKUMIEM ir piemērojami arī citi CENO noteikumi, kas pieejami PORTĀLA sadaļā noteikumi.

 1. PORTĀLU uztur un administrē SIA Shufflehound, reģ. Nr. 40103601090 (turpmāk tekstā – CENO).
 2. PORTĀLS ir paredzēts dažāda veida preču un pakalpojumu savstarpējai cenu salīdzināšanai. PORTĀLS ir pieejams interneta vietnē https://ceno.lv (piemēram, viedtālruņos, planšetdatoros u.c.).
 3. LIETOTĀJAM pirms PORTĀLA lietošanas ir pienākums iepazīties ar NOTEIKUMIEM, kā arī ievērot tos. CENO ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt NOTEIKUMUS. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas PORTĀLĀ.
 4. Ja PORTĀLA LIETOTĀJS lieto PORTĀLU vai veic jebkādas aktivitātes PORTĀLĀ, tad uzskatāms, ka attiecīgais LIETOTĀJS ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem NOTEIKUMIEM un ievēros tos. Katram PORTĀLA LIETOTĀJAM ir pienākums regulāri pārlasīt NOTEIKUMUS, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja LIETOTĀJS nepiekrīt NOTEIKUMIEM, tad LIETOTĀJAM aizliegts lietot PORTĀLU.
 5. CENO ir tiesības grozīt un papildināt NOTEIKUMUS un visas NOTEIKUMU izmaiņas stājas spēkā pēc to publiskošanas PORTĀLĀ. Būtisku izmaiņu gadījumā, kas ietekmē pakalpojumu ierobežošanu un/vai izbeigšanu CENO par izmaiņām informēs iepriekš. Ja PORTĀLA LIETOTĀJS (fiziska vai juridiska persona) nepiekrīt noteikumu grozījumiem, šiem lietotājiem ir tiesības bez jebkādām sankcijām vienpusēji atkāpties no līguma (dzēšot savu profilu). Ja NOTEIKUMU izmaiņas attiecas uz maksas pakalpojumiem, tad šīs izmaiņas neietekmē jau apmaksātos pakalpojumus un izmaiņas tiek piemērotas nākamajiem pakalpojumiem, kas tiek pirkti. 
 6. Par pakalpojumu ierobežošanu un/vai izbeigšanu CENO paziņos 30 dienas pirms pakalpojums tiks ierobežots un/vai izbeigts to attēlojot PORTĀLĀ un nosūtot pastāvīgā informācijas nesējā, minot pamatojumu.
 7. Iebildumu risināšana starp CENO un PORTĀLA LIETOTĀJIEM (fiziskām un/vai juridiskām personām) par pakalpojumu ierobežošanu un/vai izbeigšanu tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 8. Reģistrētiem PORTĀLA LIETOTĀJIEM (interneta veikaliem) ir tiesības izmantot PORTĀLĀ piedāvātās iespējas, pakalpojumus, tajā skaitā maksas pakalpojumus (ievērojot Reklāmas NOTEIKUMUS, par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. CENO ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt PORTĀLĀ norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
 9. Lai kļūtu par PORTĀLA REĢISTRĒTO LIETOTĀJU, personai ir jāievēro PORTĀLĀ noteiktā reģistrēšanās kārtība. Jāaizpilda reģistrācijas brīdī pieprasītie obligātie lauki, piemēram, vārds, dzimšanas datums, e-pasts u.c. Aizpildot reģistrēšanās laukus, PORTĀLA LIETOTĀJAM ir tiesības aizpildīt papildinformāciju, piemēram, dzimums, telefona numurs.
 10. Ikvienam PORTĀLĀ reģistrētam LIETOTĀJAM ir jāņem vērā, ka attiecīgā LIETOTĀJA profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. CENO ir tiesības mainīt/papildināt gan lietotāja, gan interneta veikala profilā esošo informāciju, tai skaitā attēlus. Katram PORTĀLĀ REĢISTRĒTAJAM LIETOTĀJAM  drīkst būt tikai viens LIETOTĀJA profils, taču var būt vairāki piesaistīti interneta veikali. REĢISTRĒTA LIETOTĀJA profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša REĢISTRĒTĀ LIETOTĀJA datus. PORTĀLĀ ir aizliegta viltus profilu veidošana, jeb tādu profilu veidošana, kuros PORTĀLA LIETOTĀJS ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk. arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu utt.
 11. Katram ir pienākums neizpaust citām personām savus PORTĀLA piekļuves datus. Ja PORTĀLĀ tiek veiktas darbības ar reģistrēta LIETOTĀJA profilu (t.sk. tiek pirktas reklāma un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats REĢISTRĒTAIS LIETOTĀJS.
 12. PORTĀLĀ administrācijai, saskatot pretlikumīgas normatīvo aktu, ētikas, tikumības un citus pārkāpumus, ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem izdzēst PORTĀLA REĢISTRĒTO LIETOTĀJU profilus un/vai tajos iekļauto informāciju, attēlus vai citus materiālus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju PORTĀLAM uz laiku vai neierobežoti (tai skaitā no konkrētām IP adresēm), nepaskaidrojot iemeslus.
 13. Katrs PORTĀLA LIETOTĀJS ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto PORTĀLĀ, tajā skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. LIETOTĀJAM ir tiesības ievietot, augšupielādēt utt. PORTĀLĀ tikai tādu saturu, uz kuru LIETOTĀJAM ir pilnīgas un neierobežotas tiesības.
 14. PORTĀLĀ ir aizliegts veikt darbības un ievietot informāciju (tajā skaitā arī foto, video materiālus), kas:
  1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
  2. aizskar personas godu un cieņu;
  3. aicina uz vardarbību vai cita veida pretlikumīgu darbību vai bezdarbību;
  4. ir vērsta uz naida vai nesaticības raisīšanu atkarībā no personas nacionālās, etniskās, rasu, reliģiskās piederības vai dzimuma, vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazīmju dēļ;
  5. ir vulgāra, ķengājoša vai jebkāda citādā veidā aizskaroša;
  6. satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
  7. ir nesaskaņota reklāma, surogātpasts u.tml.;
  8. ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura vai kur tiek reklamēts video čats, vai piedāvāts darbs video čatā;
  9. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt PORTĀLA darbību un drošību;
  10. reklamē finanšu pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegtas licences finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā;
  11. reklamē vai veicina neatļautas sacensības, piramīdu peļņas shēmas, metodes, kas balstās uz pārdevēju vervēšanu;
  12. pārkāpj normatīvos aktus, ir nepatiesa, diskriminējoša, ļaunprātīga vai pretlikumīga.
 15. LIETOTĀJS piešķir CENO un PORTĀLA LIETOTĀJIEM neekskluzīvu, vispasaules, nepārtrauktu, neatsaucamu, bezatlīdzības, trešajām personām nododamu licenci un tiesības rīkoties ar (t.sk., bet ne tikai publicēt, pārpublicēt, izvietot, atskaņot, nodot, dzēst utt.) PORTĀLĀ publicēto informāciju, saturu utt., kas saistīts ar autortiesībām, blakustiesībām, preču zīmēm, patentiem, datiem un datu nodošanu, jebkuru citu ar intelektuālo īpašumu saistītu tiesību vai pienākumu, kas tiek vai tiks izvietots PORTĀLĀ un ar to saistītajās vietās, PORTĀLOS, interneta vietnēs, medijos, kā arī atsakās celt pretenzijas un/vai prasības pret CENO un personām, kas likumīgi lieto PORTĀLU un ar to saistītos resursus.
 16. CENO neatbild par PORTĀLĀ ievietoto un PORTĀLA LIETOTĀJU ievadīto informāciju un sekām, kuras ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat CENO neatbild par PORTĀLA pieejamību, jebkādām tehniska rakstura problēmām PORTĀLA darbībā, PORTĀLA LIETOTĀJA profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa PORTĀLA darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir, bez nekādām papildus garantijām no CENO. Bez tam CENO nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas PORTĀLA LIETOTĀJIEM ir radušies vai varētu rasties saistībā ar PORTĀLU un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
 17. PORTĀLA LIETOTĀJAM ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu CENO tiesisko interešu aizsardzību, tai skaitā atlīdzinātu zaudējumus, pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret CENO un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar PORTĀLU, ja šādas prasības vai pretenzijas ir celtas paša LIETOTĀJA darbības vai bezdarbības dēļ.
 18. Ja PORTĀLA LIETOTĀJAM tiek liegta vai ierobežota pieeja PORTĀLAM vai arī šī lietotāja profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad šim PORTĀLA LIETOTĀJAM netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un maksājumi, kas veikti saistībā ar PORTĀLĀ izmantojamajiem maksas pakalpojumiem (piemēram, reklāmas iegāde vai citi pakalpojumi).
 19. PORTĀLA LIETOTĀJS piekrīt saņemt informāciju no CENO par dažāda veida ar PORTĀLU saistītām aktualitātēm.
 20. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz PORTĀLU pieder tikai un vienīgi CENO. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti CENO un trešajām personām.
  1. PORTĀLA LIETOTĀJAM nav tiesību ievietot saites, kas var saturēt jebkādu veidu vīrusus, tārpus, trojas zirgus un citus kaitniecības vai krāpniecības rakstura materiālus.
  2. PORTĀLA LIETOTĀJAM nav tiesību izmantot pakalpojumus vai programmatūru jebkādā neatļautā veidā, ieskaitot servera vai tīkla kapacitātes vai infrastruktūras ļaunprātīgu izmantošanu vai pārslogošanu.
  3. PORTĀLA LIETOTĀJAM nav tiesību izmantot “screen-scrapers”, rāpuļprogrammas, robotu meklētājprogrammas vai cita veida lietotnēm un metodēm informācijas vākšanai, apstrādei vai cita veida izmantošanai bez CENO iepriekšējas rakstiskas atļaujas.
 21. Visi strīdi starp CENO un PORTĀLA LIETOTĀJIEM (fiziskām un/vai juridiskām personām) tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Noteikumi atjaunoti 15.11.2021