Done
We use cookies to improve the user experience of the portal and make it more user-friendly. By continuing to use the portal, you acknowledge that you agree to the use of cookies in accordance with cookies rules.
Close

Datu apstrādes noteikumi - lietotājam

Šie datu apstrādes noteikumi (turpmāk – NOTEIKUMI) ir piemērojami un attiecināmi uz gadījumiem, kad SIA Shufflehound (turpmāk – CENO) saņem no PORTĀLA LIETOTĀJA un apstrādā personas datus.

Papildus šiem Noteikumiem ir piemērojami arī citi CENO noteikumi, kas pieejami PORTĀLA sadaļā noteikumi.

Vispārīgi

 1. CENO piedāvā reģistrētam PORTĀLA LIETOTĀJAM dažādus pakalpojumus, taču, lai PORTĀLA LIETOTĀJS varētu reģistrēties, ir nepieciešams nodot personas datus (vārds, dzimums, vecums, e-pastu u.tml.).
 2. Reģistrējoties, PORTĀLA LIETOTĀJS ir atbildīgs par to, ka ir iepazinies ar visiem CENO noteikumiem (PORTĀLA lietošanas noteikumi, Privātuma noteikumi, Sīkdatņu noteikumi) un piekrīt to nosacījumiem. Ja PORTĀLA LIETOTĀJS nepiekrīt noteikumiem, tam ir aizliegts izmantot PORTĀLU.
 3. Saņemot un apstrādājot personas datus, CENO ir datu apstrādātājs, un PORTĀLA LIETOTĀJS ir datu pārzinis. PORTĀLA LIETOTĀJS, iesniedzot CENO personas datus, ir informēts, kādiem mērķiem CENO izmantos iesniegtos datus.
 4. CENO iesniegtos datus izmantos tikai savu pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar CENO noteikumiem.
 5. Gan CENO, gan PORTĀLA LIETOTĀJAM ir pienākums ievērot un izpildīt piemērojamo normatīvajo aktu noteiktās prasības, kas attiecas uz personas datu apstrādi un aizsardzību.
 6. PORTĀLA LIETOTĀJAM ir aizliegts nodot CENO sensitīvus datus (piemēram, datus, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, ģenētisko datus, veselības datus, datus par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju) un personas datus par personām, kuras nav sasniegušas 13 gadu vecumu.

Kā ceno iegūst datus par LIETOTĀJU

 1. PORTĀLA LIETOTĀJS nodod savus datus CENO, reģistrējoties PORTĀLĀ.
 2. Juridiska vai fiziska persona nodod savus datus CENO zvanot, sūtot e-pastu vai tiekoties klātienē ar kādu no CENO darbiniekiem.

Kādiem nolūkiem CENO apstrādās un izmantos PORTĀLA LIETOTĀJA datus

 1. Pakalpojuma nodrošināšanai un PORTĀLA pilnai funkcionalitātes izmantošanai LIETOTĀJAM ir nepieciešams autentificēties PORTĀLĀ. Lai notiktu veiksmīga autentifikācija, CENO nepieciešami no REĢISTRĒTĀ LIETOTĀJA šādi personas dati: e-pasta adrese un parole.
  Reģistrējoties, fiziskai personai jāaizpilda šādus laukus: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasta adrese, telefona numurs un dzimums u.tml.
 2. Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai, lai apkopotu un analizētu informāciju par lietotāju, piedāvājot REĢISTRĒTAM LIETOTĀJAM personalizētas reklāmas un paziņojumus. Pie mārketinga aktivitātēm pieskaitāma arī REĢISTRĒTA lietotāja dalība CENO organizētās izlozēs. Šim nolūkam CENO ir nepieciešami šādi personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs u.tml.

Personas datu koplietošana ar trešajām personām

 1. Lai CENO nodrošinātu savus pakalpojumus, ir jāizmanto trešo personu sniegtie pakalpojumi, ar kurām var rasties nepieciešamība koplietot personas datus šo pakalpojumu nodrošināšanai un atbalstam. Personas dati var tikt koplietoti ar trešajām personām, lai nodrošinātu, piemēram, datu izvietošu un uzturēšanu, servera izvietošanu, saziņu un satura piegādi, datu un kiberdrošības, krāpniecības atklāšanu un novēršanu, tīmekļa analīzi, e-pastu izplatīšanu un pārraudzību, seansa ierakstīšanu un citus pakalpojumus, kurus CENO izmanto savu pakalpojumu nodrošināšanai un kurus nodrošina trešās personas (turpmāk – “Trešās personas pakalpojumu sniedzēji”). Trešās personas pakalpojumu sniedzēji var saņemt tikai minimāli nepieciešamo personas datu apjomu, atkarībā no to konkrētās funkcijas un nolūkiem, palīdzot nodrošināt un uzlabot CENO pakalpojumus un uzņēmējdarbību, un var to izmantot tikai šādiem nolūkiem. CENO koplietos personas datus tikai ar tādiem Trešās personas pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir apņēmušies ievērot datu aizsardzības prasības un saistības.
 2. PORTĀLA LIETOTĀJS sniedz CENO neatsaucamu piekrišanu izmantot jebkuru Trešās personas pakalpojumu sniedzēju pēc CENO ieskatiem pakalpojumu nodrošināšanas nolūkos.
 3. Noteiktos apstākļos CENO var būt nepieciešams izpaust informāciju trešajām personām, lai ievērotu juridiskās prasības vai atbildētu uz likumīgiem tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem, kā arī CENO vai trešo personu likumīgo interešu aizstāvībai.

Personas datu apstrādes ilgums

 1. Personas dati, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei, tiks uzglabāti līdz līgums tiks izpildīts vai kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
 2. Personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, CENO glabās attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;
 3. Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, CENO glabā atbilstoši vispārējam prasības noilguma termiņam, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.
 4. Veicot atbilstošu pieprasījumu uz [email protected] vai izbeidzot attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanu, CENO izdzēsīs personas datus ne vēlāk kā 90 dienu laikā, izņemot, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem CENO ir pienākums glabāt personas datus ilgāku laiku. Piemēram, CENO var turpināt saglabāt REĢISTRĒTA LIETOTĀJA iesniegtos personas datus, ja tas ir pamatoti nepieciešams, lai izpildītu juridiskās saistības, risinātu savstarpējās domstarpības, novērstu krāpniecību vai ļaunprātīgu izmantošanu, izpildītu līgumsaistības un/vai aizsargātu CENO vai trešo personu likumīgās intereses.

Datu drošība

 1. CENO izmanto pamatotus un atbilstīgus organizatoriskus, tehniskus un administratīvus pasākumus personas datu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības aizsardzībai, kā to noteic piemērojamie normatīvie akti.
 2. Visi CENO pilnvarotie darbinieki, kas iesaistīti personas datu apstrādē, ko REĢISTRĒTS LIETOTĀJS nodod CENO, ir apņēmušies ievērot konfidencialitātes prasības. CENO pilnvarotajiem darbiniekiem nav tiesības piekļūt PORTĀLA LIETOTĀJA personīgajiem datiem vai tos citādi apstrādāt bez LIETOTĀJA atļaujas, ja vien tas nav saistīts ar tiešo darba pienākumu veikšanu - sniegt LIETOTĀJAM piedāvātos CENO pakalpojumus.
 3. Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā CENO informēs REĢISTRĒTO LIETOTĀJU normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sniegs palīdzību saistībā ar personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanu un veiks uzraudzības iestāžu un datu subjektu informēšanu par šādiem personas datu pārkāpumiem.
 4. Dati tiek glabāti uz mākoņservera, kas ir aizsargāti ar ugunsmūri,  un tiek veikti regulāri drošības atjaunojumi. Piekļuve tiek nodrošināta, izmantojot daudzfaktoru autentifikāciju, kas ierobežo piekļuvi infrastruktūrai, pamatojoties uz darba funkcijām, izmantojot minimālās privilēģijas principu. Visa pieeja ieejas punktiem tiek rūpīgi uzraudzīta, un tiem pimēro stingrus izmaiņu kontroles mehānismus. Sistēmas tiek aizsargātas, izmantojot atslēgu balstītu autentifikāciju, un piekļuvi ierobežo ar lomu pamatotu piekļuves kontroli (RBAC).

Piemērojamie normatīvie akti

Šos NOTEIKUMUS reglamentē spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

Izmaiņas

 1. CENO patur tiesības mainīt šos un citus NOTEIKUMUS, piemēram, gadījumos, kad  tiek ieviests jauns pakalpojums vai jaunas funkcijas. Šo NOTEIKUMU grozījumi stājas spēkā un tiek piemēroti no brīža, kad tie ir ievietoti šajā vietnē.
 2. CENO iesaka PORTĀLA LIETOTĀJAM pārbaudīt un pārlasīt NOTEIKUMUS laiku pa laikam. Turpinot lietot PORTĀLA pakalpojumus vai citādi iesniedzot CENO personas datus pēc šo NOTEIKUMU grozījumu veikšanas, PORTĀLA LIETOTĀJS piekrīt grozītajiem NOTEIKUMIEM.

Noteikumi atjaunoti 02.11.2018